Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Pentecoste

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Pentecoste. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest: Manufaktura Michał Kozioł z siedzibą w Lublińcu przy ul. Opolskiej 34, o numerze NIP: 575 179 22 86  dalej zwanym „Sprzedającym”.

Manufaktura Michał Kozioł
42-700 Lubliniec
ul. Opolska 34

NIP: 575 179 22 86
IDS: 241740428

kontakt@pentecoste.pl
tel: 696 777 225

Co znajdziesz w regulaminie?

 • Określenie zakresu działalności,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień,
 • tryb postępowania reklamacyjnego,
 • wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia,
 • informacje o Przetwarzaniu i Ochronie Danych Osobowych.

Nazewnictwo
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 • Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego;
 • Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
 • Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

Zakres działalności
Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci t-shirtów, koszulek z nadrukiem, bluz, plakatów, naklejek itp. Szczegółowe ceny znajdują się przy danym produkcie, a informacja o kosztach wysyłki jest dostępna przy dokonywaniu procesu zamówienia.

Zawieranie i rozwiązywanie umów, proces realizacji zamówienia

 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionym na stronie sklepu Regulaminem.
 2. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka. Wypełnia niezbędne informacje (rozmiar koszulki, dane osobowe, adres wysyłki, dane kontaktowe) i dokonuje opłaty za wybrany towar oraz jego przesyłkę.
 3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu opłaty za wybrany towar i jego przesyłkę. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Shoper S.A.
 4. Użytkownik otrzymuje dowód transakcji- zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia tego dokumentu.
 5. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. Nie ma możliwości odbioru osobistego złożonego zamówienia.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 2 niniejszego regulaminu.
 7. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki.
 8. Odstąpienie od umowy może nastąpić:
  – po wypełnieniu formularza  odstąpienia od umowy, który zostanie wysłany przez kupującego na wskazany adres Sprzedającego lub
  – wysyłkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: zwrot@pentecoste.pl Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża ono wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 9. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 12. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 13. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 14. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: zwrot@pentecoste.pllub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:
  Manufaktura Michał Kozioł
  42-700 Lubliniec
  ul. Opolska 34
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  – imię i nazwisko
  – adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  – przedmiot reklamacji
  – przyczynę reklamacji
  – podpis (w przypadku reklamacji składanej pocztą tradycyjną).
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
 4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
 6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Wymagania techniczne niezbędne do złożenia zamówienia

 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Dane, które przetwarzane są w systemie to wyłącznie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz – jeżeli dotyczy – nazwę i adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer KRS i numer NIP.
 2. Administratorem danych osobowych jest:
  Manufaktura Michał Kozioł
  42-700 Lubliniec
  ul. Opolska 34
 3. Przekazane dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia i wysyłki zamówienia, w związku z realizacją zawartej umowy sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwia dokonywanie zakupów poprzez Serwis.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy sklepem, a kupującym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie zawartej umowy rzecz kupującego.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Kupujący posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przekazywane tylko podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, pośrednikom płatności, biurom księgowo-rachunkowym.

Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin
  https://pentecoste.pl/regulamin/
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 3. Wszelkie zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
 5. Konsument posiada możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron:
  http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/
  http://ezakupy.uokik.gov.pl/
  https://uokik.gov.pl/
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl